Ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους, Συνεδριάσεις Ολομέλειας


Τα συλλογικά όργανα πρέπει να διακρίνονται από τα σύνθετα, δηλαδή αυτά που αποτελούνται από περισσότερα όργανα, τα οποία συμπράττουν για την έκδοση μιας πράξης, όπως περισσότεροι υπουργοί που εκδίδουν Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ.

Οι κανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας άρθρα 13, 14, 15αποσκοπούν δε στην προστασία των διοικουμένων και στην εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης. Για λόγους συστηματικούς, μπορούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το αν ανάγονται στη συγκρότηση, τη ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους ή τη λειτουργία του οργάνου.

Ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους λειτουργία των συλλογικών οργάνων είναι ένας έμμεσος τρόπος συμμετοχής των διοικουμένων στην έκδοση των διοικητικών πράξεων, στο  μέτρο που μεταξύ των μελών συλλογικών οργάνων περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των διοικουμένων τους οποίους αφορά η δραστηριότητα του οργάνου.

Συγκρότηση άρθρο 13 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Συγκρότηση είναι ο καθορισμός, με ατομική πράξη, όλων των μελών του οργάνου, δηλαδή η αναφορά των ονομάτων των οριζομένων μελών. Η κανονιστική απόφαση αποτελεί νόμιμο έρεισμα έκδοσης της ατομικής πράξης.

Δίαιτα ή άσκηση για απώλεια βάρους;

Η επιλογή των δικηγόρων γίνεται μετά από προκήρυξη και κατά διαδικασία λεπτομερώς οριζόμενη, από πενταμελή επιτροπή η οποία, όπως προκύπτει από την κατά την παρ. Η πενταμελής επιτροπή του άρθρου 11 παρ.

Και τούτο διότι έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 11 του ν. Ελάχιστος αριθμός μελών συλλογικών οργάνων Τα συλλογικά όργανα συγκροτούνται από τρία τουλάχιστον μέλη αν στον νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά. Ορισμός προέδρου και γραμματέα Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, ορίζονται με την πράξη συγκρότησής του.

Αν το συλλογικό όργανο συγκροτείται αποκλειστικώς από αιρετά μέλη, ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη στα οποία ανατίθεται συγκεκριμένο αξίωμα μαζί με ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους αναπληρωματικούς τους, εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του συλλογικού οργάνου. Προεδρία συλλογικών οργάνων από δικαστικούς λειτουργούς και γενικότερα η συμμετοχή τους σε αυτά απαγορεύεται κατά το άρθρο 89 παρ. Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 13 παρ.

Post navigation

Αντίθετα, αν ο διορισμός μέλους συλλογικού διοικητικού οργάνου είναι παράνομος, τότε το όργανο δεν έχει νόμιμη συγκρότηση Αναπλήρωση Το αναπληρωματικό μέλος μπορεί να μετέχει, για να αναπληρώσει τακτικό μέλος της ίδιας κατηγορίας άρθρο 14 παρ.

Δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση της συνεδρίασης  δημοτικού συμβουλίου οι σχετικές με τα αναπληρωματικά μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης γενικές αρχές που αποτυπώνονται στα άρθρα 13 έως 15 του ΚΔΔιαδ και ιδίως στο άρθρο 14 παρ.

Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι ναι μεν ο νομοθέτης δεν προβλέπει ρητώς τον ορισμό αναπληρωματικών μελών, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να οριστούν τέτοια μέλη.

Δεδομένης μάλιστα της ανάγκης για απρόσκοπτη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, όπως είναι η Επιτροπή επιλογής δικηγόρων του άρθρου 11 παρ. Έκλειψη, αποχώρηση, απώλεια ιδιότητας μελών άρθρο 13 παρ. Ως απώλεια της ιδιότητας, βάσει της οποίας έγινε ο ορισμός του μέλους του συλλογικού οργάνου, νοείται κάθε μεταβολή που αποκλείει κατά νόμο την άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης, όπως η αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω παραίτησης.

Η δυνατότητα της λειτουργίας με ελλιπή συγκρότηση αποτελεί έκφανση της αρχής της συνέχειας της διοικητικής δράσης.

Более часа светляки двигались на запад. Пока Ричард и Николь молчаливо брели вперед, из леса все чаще доносились необычные звуки.

Μετά την παρέλευση του τριμήνου, το συλλογικό όργανο παύει να λειτουργεί νομίμως εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η πληρότητα της συγκρότησής του. Αν συντρέξει περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής που αποκλείει κατά νόμο την άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης και η σχετική διοικητική πράξη δεν ανακληθεί, ακυρωθεί ή παύσει άλλως πώς να ισχύει εντός τριμήνου από τον χρόνο έκδοσής της, η αποκατάσταση της πληρότητας της συγκρότησης του συλλογικού οργάνου και συνακολούθως της λειτουργίας του καθίσταται άμεσα επιβεβλημένη χάριν συνέχειας της διοικητικής δράσης και είναι, συνεπώς, δυνατή  μόνο με έκδοση πράξης ορισμού αντικαταστάτη του ως άνω μέλους.

Κωμικοτραγικές καταστάσεις δημιουργούν οι ενέργειες της Πρυτανείας, οι οποίες έχουν φέρει ήδη σε αδιέξοδο το Πολυτεχνείο Κρήτης. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας η παράνομη αυτή συνεδρίαση της Συγκλήτου πραγματοποιήθηκε τελικά, σε ξενοδοχείο της περιοχής Γερανίου. Με τέτοιες ενέργειες, πρωτοφανείς για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, θεωρείται βέβαιο ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης οδεύει ολοταχώς προς την καταστροφή. Παρά ταύτα και προχθές ο πρύτανης Δ. Σωτηρόπουλος επιχείρησε να δικαιολογήσει την τακτική και την πρακτική της πρυτανικής αρχής, επικαλούμενος την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ.

Ως εκ τούτου, οι υπουργικές πράξεις κρατικής εποπτείας, οι οποίες αφορούν το διορισμό, την ανάκληση διορισμού ή την πρόωρη λήξη της θητείας του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω νομικού προσώπου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί όργανο διοίκησης αυτού, είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις υποκείμενες σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας πρβλ.

Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές, ερμηνευόμενες ενόψει των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκει το ΚΕ. Η απόφαση πάντως αυτή πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη πρβλ.

καύση λίπους σε ηλικία 40 ετών

Μόνη όμως η μνεία στο προοίμιο της προσβαλλόμενης απόφασης του μη εφαρμοζόμενου στην επίδικη περίπτωση άρθρου 13 του Κ. Τα αποτελέσματα δηλαδή της παραιτήσεως επέρχονται με μόνη την υποβολή της. Αλήθεια στους καυστήρες λίπους γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, όταν ο νόμος ορίζει ότι συγκροτείται συλλογικό όργανο της Διοικήσεως όχι κατά πάγιο τρόπο αλλά με σκοπό την εκπλήρωση κάποιου συγκεκριμένου έργου, η έννοια του είναι ότι δεν ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους, ενόσω λειτουργεί το όργανο αυτό προς εκπλήρωση του έργου του, την αντικατάσταση μέλους του εν λόγω οργάνου χωρίς νόμιμη αιτία, η οποία να την δικαιολογεί, εκτός βέβαια αν ορίζεται διαφορετικά στον συγκεκριμένο νόμο.

Εξάλλου, η μη πρόβλεψη από το νόμο της δυνατότητας παύσης του προϊσταμένου τμήματος ΤΕΙ καθώς και των άλλων εκλεγμένων μονοπρόσωπων οργάνων του ΤΕΙ και των οργανωτικών του μονάδων είναι ηθελημένη, διότι ο νομοθέτης εκτίμησε από τη μια πλευρά την εν γένει θεσμική ανωμαλία και τις εντάσεις που θα μπορούσε να δημιουργήσει στο ΤΕΙ η προ της λήξης της θητείας παύση ενός εκλεγμένου από ειδικό εκλεκτορικό σώμα οργάνου νπδδ που απολαμβάνει πλήρους αυτοδιοίκησης, κατά το άρθρο 16 παρ.

Συνεπώς, δεν είναι νόμιμη η παύση προϊσταμένου τμήματος ΤΕΙ πριν από τη λήξη της θητείας του, διότι αυτό δεν προβλέπεται από καμία διάταξη ή αρχή, ούτε συνάγεται από τη σχετική νομοθεσία πρβλ.

Αν και κατά τη γνώμη του Συμβούλου Μ. Βηλαρά και του Παρέδρου Δ. Βανδώρου, υφίσταται γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία είναι, καταρχήν, δυνατή η παύση μονοπρόσωπου οργάνου της Διοίκησης ή των νπδδ πριν από τη λήξη της θητείας του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, εκτός βέβαια, εάν το αντίθετο προβλέπεται ρητά ή συνάγεται από την οικεία νομοθεσία.

Η αρχή αυτή συνάγεται ιδίως : Πρώτον, από τη γενική αρχή περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με την οποία είναι, καταρχήν, δυνατή η ex nunc ανάκληση κατάργηση νόμιμων διοικητικών πράξεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανέκυψαν μετά την έκδοσή της, χωρίς να απαιτείται να ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους τούτο ειδικώς στο νόμο. Δεύτερον, από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. Η διάταξη αυτή αποκρυσταλλώνει και αναβιβάζει σε επίπεδο τυπικού νόμου γενική αρχή του διοικητικού δικαίου βλ.

Τρίτον, όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο νομοθέτης έχει παγίως θεσπίσει αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες τα όργανα διοίκησής τους μπορεί να παύονται οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο και ιδίως «για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση» βλ. Συνεπώς, εφόσον η έννομη τάξη, η οποία επιτρέπει την ex nunc ανάκληση κατάργηση νόμιμων διοικητικών πράξεων, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εύρυθμη λειτουργία τόσο των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και των νπδδ, όσο και των οργάνων διοίκησης των νπιδ, η οποία μπορεί να διακυβευθεί από τη μη αποτελεσματική άσκηση διοίκησης από τα αρμόδια όργανα, δεν μπορεί παρά να επιτρέπει, για τον ίδιο λόγο, σε επίπεδο γενικής αρχής, και την παύση μονοπρόσωπου οργάνου της Διοίκησης ή των νπδδ πριν από τη λήξη της θητείας του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Εξάλλου, η γενική αυτή αρχή καταλαμβάνει, καταρχήν, και τα μονοπρόσωπα όργανα των ΤΕΙ και των οργανωτικών τους μονάδων, λίπος απώλεια βάρους κυρία είναι και ο προϊστάμενος τμήματος, αφού ούτε αντίθετη ρητή διάταξη υπάρχει, ούτε το αντίθετο συνάγεται από την οικεία νομοθεσία, ενόψει και του ότι ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους μεν πειθαρχικές και περί δεοντολογίας προαναφερθείσες διατάξεις καλύπτουν μόνο ορισμένες περιπτώσεις κακής άσκησης των καθηκόντων των συγκεκριμένων οργάνων, αλλά δεν αντιμετωπίζουν συνήθεις περιπτώσεις αναποτελεσματικής άσκησής τους, οφειλόμενης σε ανικανότητα άσκησης διοίκησης, ενώ η εξαιρετική διάταξη του άρθρου 11 παρ.

Элли вышла, чтобы оценить ситуацию, и увидела октопауков, подступавших с обеих сторон.

Τέλος, σύμφωνα με την ανωτέρω γενική αρχή, σε συνδυασμό με την αρχή της actus contrarius και τις οικείες διατάξεις περί ορισμού του προϊσταμένου τμήματος ΤΕΙ άρθρα 6 παρ. Η πολυτελής αυτή διαδικασία καθιστά δυσχερή την κατάχρησή της ή τη διαρκή ανατροπή ή απειλή ανατροπής της διοίκησης του τμήματος.

ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους

Συνεπώς, κατά την άποψη αυτή της μειοψηφίας, είναι δυνατή, δυνάμει της ανωτέρω γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου, η παύση προϊσταμένου τμήματος ΤΕΙ πριν από τη λήξη της θητείας του, για λόγους αναγόμενους στην άσκηση των καθηκόντων του. Ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους θητείας Μετά τη λήξη της θητείας των συλλογικών οργάνων, η αντικατάστασή τους είναι υποχρεωτική.

Παπάγου – Χολαργός: Ημερήσια διάταξη δ.σ. της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου 2019

Ειδικά για τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, έχουν κριθεί τα εξής. Κατά την έννοια, εξ άλλου, της αυτής συνταγματικής ρυθμίσεως, η οποία προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εντός ορισμένων χρονικών ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους και καθιερώνει ρητώς «ορισμένη» θητεία των μελών των ανεξαρτήτων αρχών, είναι μεν ανεκτή η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω αρχών μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους και μέχρι την επιλογή των νέων, μόνον όμως για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις.

Τούτου έπεται ότι, μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, η δε ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει, από το χρονικό αυτό σημείο και εφεξής, νόμιμη συγκρότηση βλ.

ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους μέγιστη κάψιμο λίπους σε μια εβδομάδα

Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Κ. Κουσούλης, ο οποίος διετύπωσε την εξής γνώμη: Το Σύνταγμα επιτάσσει την αδιάλειπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης με την ευρεία έννοιά της, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση ζωτικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Ειδικά ως προς τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγμα και στις οποίες έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες με ιδιαίτερη σημασία για τις ατομικές ελευθερίες και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, η επιταγή αδιάλειπτης λειτουργίας συνάγεται και από τις οικείες συνταγματικές διατάξεις, ερμηνευόμενες ενόψει του σκοπού, στον οποίο αποβλέπει η ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους των αρχών αυτών.

Κατά συνέπεια, και για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο το Σύνταγμα αναθέτει τις αρμοδιότητες ελέγχου των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και επιβολής κυρώσεων, προς το σκοπό να πραγματωθούν, κατά το άρθρο 15 του Συντάγματος, οι σκοποί της αντικειμενικής πληροφόρησης, της εξασφάλισης ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων και της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, αλλά και προκειμένου να διαφυλαχθεί ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, που ανάγεται σε πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, κατά το άρθρο 2 παρ.

Α ΕΛΜΕ Κορινθίας: Ημερήσια διάταξη- συνεδρίαση 2/4

Κατά την κρατήσασα στο Τμήμα γνώμη, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. Και είναι μεν ανεκτή η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από Γενικό Επιθεωρητή του οποίου έληξε η θητεία, μόνον, όμως, εφόσον συντρέχουν συνθήκες όλως εξαιρετικές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή νέου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από το Υπουργικό Συμβούλιο, και πάντως όχι πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις.

Διαφορετική ερμηνεία των προεκτεθεισών διατάξεων, η οποία θα επέτρεπε τη χωρίς χρονικό περιορισμό συνέχιση της άσκησης προσφυγών από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί να εύρει έρεισμα στην αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η επίμαχη αρμοδιότητα του εν λόγω Επιθεωρητή ανάγεται στον εσωτερικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και δεν αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς πολίτες ή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Μια διοίκηση που οφείλει να κατοχυρώνει διαφανείς λειτουργίες, να διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση σε όλο το εύρος της και να θέτει υπό διαρκή έλεγχο, εσωτερικό και εξωτερικό, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά της» βλ. Εξ άλλου, η δυνατότητα που με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. Και μπορεί μεν η διασύνδεση του θεσμού του Γ. Και τούτο διότι η ακύρωση της πράξεως για τον ως άνω τυπικό λόγο, δεν καταλείπει στη Διοίκηση, που οφείλει να κρίνει εκ νέου το εκκρεμές αίτημα υπό το ισχύον κατά τον χρόνο της ακυρωθείσης πράξεως νομικό κα πραγματικό καθεστώς, καμιά νομική ευχέρεια να εκδώσει νέα πράξη που θα ικανοποιεί το αίτημα του διοικουμένου.

Η τυχόν αναδρομική μεταβολή του νομικού καθεστώτος, κατ΄ ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους του οποίου είχε εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη, αποτελεί νόμιμο έρεισμα για την υποβολή νέας αιτήσεως. Η λύση αυτή δεν προσκρούει ούτε στα άρθρα 20 παρ. Κατά τη γνώμη όμως των Συμβούλων Γεωργ. Παναγιωτόπουλου, Νικ.

vrikshamla απώλεια βάρους

Σακελλαρίου, Ελ. Δανδουλάκη, Στ.

v5 καυστήρες λίπους pwo για απώλεια βάρους

Χαραλάμπους, Γεωργ. Καραμανώφ και Δημ. Αλεξανδρή, το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδίδεται κατά δεσμίαν εξουσίαν και δεν καταλείπεται στάδιο αμφιβολίας ή αξιολογήσεως ως προς το πραγματικό δεν μπορεί να συνεπάγεται την απόρριψη, ως αλυσιτελών, των προσβαλλομένων ως άνω τυπικών λόγων. Και τούτο διότι η συνταγματικώς κατωχυρωμένη, ως έκφανση του Κράτους Δικαίου, αρχή της νομιμότητος πλήσσεται, εξ ίσου, τόσο στην περίπτωση που η διοικητική πράξη φέρει πλημμέλειες αναγόμενες στο όργανο που την εξέδωσε ή στους τύπους εκδόσεώς της, όσο και στην περίπτωση πλημμελειών αναγομένων στο ουσιαστικό περιεχόμενό τηςֹ σύμφωνα δε με πάγια, από συστάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομολογία, η βασιμότητα τυπικού λόγου ακυρώσεως αυτεπαγγέλτως, μάλιστα εξεταζομένου, προκειμένου περί αναρμοδιότητος ή κακής συγκροτήσεως συλλογικού οργάνου καθιστά αλυσιτελή την εξέταση των λοιπών προσβαλλομένων λόγων, και δη αδιαστίκτως ως προς το αν η πράξη εκδόθηκε κατά δεσμίαν εξουσίαν ή αν αμφισβητείται το πραγματικό.

Ανεξαρτήτως, όμως, των ανωτέρω, εφ΄ όσον σκοπός της διοικητικής δίκης είναι η παροχή δικαστικής προστασίας στον το πάγκο τύπου πλεονεκτήματα απώλειας βάρους έναντι της παρανομούσης Διοικήσεως, δεν μπορεί να θεωρηθούν αλυσιτελείς ανώφελοιυπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει η πλειοψηφήσασα γνώμη, οι προβαλλόμενοι τυπικοί λόγοι, αφού, μετά την ακύρωση, για τυπικό λόγο, πράξεως εκδοθείσης κατά δεσμίαν εξουσίαν υπό πραγματικά περιστατικά που δεν αμφισβητήθηκαν, αφ΄ ενός μεν, δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι νομικώς εφικτή, κατά την έννοια των άρθρων 95 παρ.

Κατά τη γνώμη όμως, του Ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων για απώλεια βάρους Γ. Ποταμιά και της Παρέδρου Ε. Τζιράκη, η κατά το άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα ν. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. Εξάλλου, από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 13 του ΚΔΔ και από την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου βλ.

Έκθεση ν. Αλλά και στην περίπτωση που το πειθαρχικό συμβούλιο λειτούργησε πέραν του ευλόγου χρόνου χωρίς αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους η πλημμέλεια αυτή αλυσιτελώς προβάλλεται με την προσφυγή διότι καλύπτεται με την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας πρβλ.